Deklaracja dostępności

    Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sgzoz-stryszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Bąk, e-mail: kierownik@sgzoz-stryszow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8797 495. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SG ZOZ w Stryszowie   Stryszów 557;   34-146 Stryszów

Budynek przychodni posiada jedno główne wejście –  przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej, pediatrycznej dziecka chorego i zdrowego, stomatologicznej, ginekologicznej. Drugie wejście jest wejściem bocznym, które obecnie jest wykorzystywane dla pacjentów szczepionych przeciwko COVID-19.

  1. Dla pacjentów dostępne są schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych.
  2. Obiekt posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, a wejście główne do budynku jest z poziomu zero (nie posiada schodów).
  3. Jest jedno miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na ścianie budynku przy wejściu głównym.
  5. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego w budynku przychodni jak również online.

Budynek OSP w Łękawicy    Łękawica 117;     34-124 Klecza Górna

  1. Budynek posiada jedno główne wejście dla pacjentów.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na ścianie budynku przy wejściu głównym.
  3. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego w budynku przychodni jak również online.
Wielkości czcionki
Kontrast