Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów SGZOZ w Stryszowie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie, Stryszów 557, 34-146 Stryszów, poprzez email: poradniapoz@sgzoz-stryszow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 879 74 95.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Stryszów 557, 34-146 Stryszów, poprzez email: iod@iods.pl.

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, tj.:

1) Profilaktyki zdrowotnej, np. w zakresie informowania Cię o możliwości udzielenia świadczenia, w tym przesyłania zaproszeń na badania lub szczepienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit h RODO, art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

2) Diagnozy medycznej i leczenia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),

3) Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, tj. m.in. w celu:
a) ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną,
b) weryfikacji Twoich danych podczas umawiania wizyty na odległość, na stanowisku recepcyjnym lub w gabinecie lekarskim,

c) dokonania rejestracji pacjenta,

d) zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, w tym koordynacji udzielania świadczeń (np. kontaktowanie się z Tobą na podany numer telefonu lub adres e-mail w celu przypomnienia o terminie realizacji świadczenia, potwierdzenie wizyty lub jej odwołanie),

e) odbierania i przechowywania oświadczeń woli pacjentów (np. upoważnień do dostępu do dokumentacji medycznej),
f) weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń.
(podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO, art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),

4) Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, tj. w celu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach (podstawa prawna: art. art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit h RODO i art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych).

2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas ponadto przetwarzane w celu:
1) Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),

2) Ochrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. NFZ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, SIO, ZUS, Krajowa Administracja Skarbowa.
2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT lub dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw szczególnych, tj.:

1) Dokumentacji medyczna – przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

2) Dokumentacja rozliczeniowa (faktury, rachunki) – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

3) Druki ZUS ZLA (zwolnienia lekarskie) – przez okres 3 lat.

 

VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych gromadzonych w dokumentacji medycznej, w tym oznaczenie tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, jest obowiązkowe. Niepodanie nam danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie innych danych osobowych (np. numer telefonu czy adres e-mail) jest co do zasady dobrowolne – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas nie będzie możliwości np. potwierdzenia wizyty lub jej odwołania przez telefon, SMS lub skrzyknę poczty elektronicznej.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Masz prawo żądania od nas:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

Wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej Pacjentowi nie przysługuje prawo do usunięcia ani czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz do państw trzecich.

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania z klauzulami informacyjnymi RODO.

> Klauzula informacyjna – pacjent
Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy
> Upoważnienie pacjenta do informacji 

Wielkości czcionki
Kontrast